Regulamin korzystania z serwisu BierzDotacje.pl

I. Postanowienia wstępne

  1. Organizatorem serwisu BierzDotacje.pl  jest firma Grupa Symbioza z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 13, 10-501 Olsztyn, NIP: 739-333-82-30, REGON: 280094780.
  2. Korzystanie z jakiejkolwiek części serwisu BierzDotacje.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.  Użytkownik może jedynie korzystać z tych utworów w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
  3. Kategorycznie zabrania się dalszej dystrybucji wymienionych materiałów, przesyłania, udostępniania lub wykorzystywania w jakikolwiek komercyjny lub niekomercyjny sposób. W szczególności zabrania się rozsyłania materiałów lub zamieszczania ich na forach dyskusyjnych czy portalach społecznościowych lub w innych miejscach, zarówno w sieci Internet, jak i poza nią.
  4. Publikowane w serwisie BierzDotacje.pl treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią w żadnym wypadku porady prawnej.
  5. Aktualnych regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej Serwisu BierzDotacje.pl pod adresem https://www.bierzdotacje.pl/regulamin/.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 05.02.2014 r.