Dotacje dla firm przetwórczych z sektora rolno-spożywczego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje wsparcie finansowe nie tylko dla gospodarstw rolnych i osób zainteresowanych założeniem drobnej działalności gospodarczej. W ramach PROW 2007-2013 szansę uzyskania dotacji będą miały także firmy działające w sektorze przetwórstwa produktów rolnych. W związku z tym, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz małe, średnie i duże przedsiębiorstwo specjalizujące się w przetwórstwie lub wprowadzaniu obrotu produktów rolnych, już wkrótce będziesz mógł starać się o pomoc na modernizację swojego przedsiębiorstwa. Pomoc o której mowa będzie dostępna w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Głównym celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i wspólnotowym. Przez konkurencyjność przedsiębiorstw należy rozumieć projekty które będą przyczyniały się do:
– wzrostu wartości dodanej
– wzrostu jakości produkcji
– obniżenia kosztów produkcji
– rozwoju nowych produktów, procesów i technologii produkcji.

Pomoc jaką będziesz mógł otrzymać w ramach tego działania wynosi od 100 tyś. złotych do 20 mln złotych. W tym miejscu należy podkreślić, że pomoc ma charakter refundacji części poniesionych kosztów. W zależności od wielkości Twojej firmy refundacji będzie podlegać od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych. Poziom pomocy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw będzie wynosił 40%-50% kosztów kwalifikowanych, natomiast duże przedsiębiorstwa będą mogły starać się o zwrot 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Uzyskaną pomoc będziesz mógł przeznaczyć na inwestycje obejmujące:

1. Inwestycje materialne
– budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa
– zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowywania produktów do sprzedaży
– zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania
– zakup specjalistycznych środków transportu
– zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska

2. Inwestycje niematerialne
– zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania
– wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością
– przygotowanie dokumentacji technicznej projektu
– przygotowanie biznes planu
– opłaty za patenty lub licencje
– koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego

W ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” będą mogły starać się o pomoc przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa: mleka (z wyjątkiem produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.