Data publikacji: 13 marca 2012
(aktualizacja: 1 stycznia 2013)

W przypadku powyższych pytań najbardziej odpowiednie wydaje się Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii będące częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dla kogo:

Dla firm z sektora MSP działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego planujących wprowadzenie innowacji procesowych, produktowych lub organizacyjnych.

Poziom i kwoty dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, a maksymalna to 2 mln zł.
Maksymalna wartość projektu to 8 mln zł.

Powyższe dane opierają się na ostatnim przeprowadzonym konkursie w ramach tego działania i w ew. kolejnych konkursach mogą (choć nie muszą) ulec zmianie.

Data najbliższego konkursu:

Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w dniach od 9 marca 2009 r. do 20 kwietnia 2009 r. W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego naboru wniosków w ramach tego działania, jednak zawsze istniej pewne prawdopodobieństwo (choć na pewno nie ma 100% gwarancji), że w przyszłości zostanie on ogłoszony. Wynika to z faktu, iż do końca obecnego okresu programowania 2007-2013 pozostało jeszcze trochę czasu i często w takich sytuacjach zdarza się, że środki są przenoszone innych mniej popularnych konkursów, gdzie zainteresowanie dotacjami jest zdecydowanie mniejsze, a pula dostępnych środków nie jest w całości wykorzystywana. Dlatego należy stale trzymać rękę na pulsie. Niejednokrotnie zdarzało się, że pomimo zapewnień urzędników o braku kolejnych konkursów, ostatecznie znajdowano pieniądze i nabór mógł zostać ogłoszony.

Kto przyznaje dotacje (gdzie szukać dalszych szczegółowych informacji o naborach):

Informacje dotyczące kolejnych planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 można również śledzić samodzielnie, bezpośrednio na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która zajmuje się organizacją naborów w ramach omawianego w tym artykule działania. Ta instytucja udziela także wszelkich informacji na temat omawianych powyżej konkursów.

Alternatywy:

Mikroprzedsiębiorcy mający siedzibę (w przypadku indywidualnych dzialalności gospodarczych / spółek cywilnych istotne jest miejsce zameldowania stałego lub tymczasowego właściciela/li), jak również planujący inwestycję na terenie obszarów wiejskich lub w małych miasteczek (do 5 tys. mieszkańców) mogą starać się o dotację w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w terminie od 26 września do 7 października 2011 roku. Na razie nie ma informacji na temat terminu ogłoszenia kolejnego naboru (stan na październik 2012).

Unia Europejska daje też inne możliwości łatwego pozyskania finansowania dla firm, w tym także pieniędzy na zakup środków transportu (co w przypadku typowych dotacji jest bardzo ciężkie). Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Sprawdź jeszcze:, , , , , , , ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.