Data publikacji: 23 marca 2007
(aktualizacja: 7 września 2010)

W latach 2007-2013 rolnicy, którzy chcą pozyskać dotacje na inwestycje w swoje gospodarstwa rolne, mogą skorzystać z działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie to jest kontynuacją znanego z okresu 2004-2006 działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo.

O dotację mogą się w tym wypadku starać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

 • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU,
 • prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oraz spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

Pomoc, czyli inaczej mówiąc – dotacja, może być przyznana na następujące operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:

 • spełnia wymagania określone przepisami prawa,
 • jest uzasadniona ekonomicznie,
 • nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
 • nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,
 • przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej.

Dotacja przyznawana jest w formie 40% refundacji, przy czym jej poziom może wzrosnąć do:

 • 50% – w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
 • 50% – w przypadku operacji realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • 60% – w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przy czym należy pamiętać, iż maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 tys. zł (nie dotyczy to operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych).

Zakres kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków jakie można współfinansować pieniędzmi z dotacji, obejmuje m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, wraz z kosztami transportu i montażu,
 • zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,
 • zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub też wysłać go przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) poprzez Pocztę Polską.

Sprawdź jeszcze:, ,

Prosimy pamiętać, iż kopiowanie jakichkolwiek treści z niniejszego serwisu, jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela BierzDotacje.pl.


Poniżej znajdziesz komentarze i pytania naszych czytelników. Odpowiedzi na część z nich znajdziesz w artykułach zamieszczonych naszego serwisu.

Witam. Posiadam Sp. z o. o. czy moja firma moze ubiegac sie o dotacje na budowe stajni dla krów mlecznych. Jakie warunki musze spełnic?